Hawaiian Elec Market Capitalization (HE)

HE: Market Capitalization Chart (Hawaiian Elec)