Gulf Island Fab Shares Outstanding (GIFI)

GIFI: Shares Outstanding Chart (Gulf Island Fab)